Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайт seaimmo.com
I. ПРЕДМЕТ
Чл.1.(1)Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Делукс Естейтс” ООД, наричано по-долу „АГЕНЦИЯТА“, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.lawimmo.com , наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, от друга.

(2)„Делукс Естейтс” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204464637, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул. Сливница №66, имейл адрес: office@seaimmo.com, телефон: +359898550595.

(3)Считано от 25.05.2018 г., АГЕНЦИЯТА обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно „Уведомление за поверителност” на „Делукс Естейтс” ООД, публикувано на интернет страницата на дружеството и налично в офисите му.

(4)Настоящите условия съдържат информация за дейността на АГЕНЦИЯТА и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от АГЕНЦИЯТА, като уреждат отношенията между АГЕНЦИЯТА и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

(5)С посещаването на сайт www.lawimmo.com, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и се задължавате да ги спазвате.

(6) Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни по всяко време от АГЕНЦИЯТА с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги и с въвеждането на нови такива, като промените могат да произтичат и от изменения в Българското законодателство. АГЕНЦИЯТА си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време и по своя преценка. Промените влизат в сила от деня на поместването им на сайта на АГЕНЦИЯТА.

(7)По всички неуредени от ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е Българския съд. Страните се съгласяват, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже/ат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

II.ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 2(1). Услугите, предоставяни от АГЕНЦИЯТА на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

(2). АГЕНЦИЯТА на своя уеб сайт предоставя оферти за продажба или наем на недвижими имоти на цени, които са достъпни на сайта https://www.lawimmo.com. Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „Делукс Естейтс“ ООД.

(3). Предоставената информацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по чл. 2 от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ е с цел осъществяване на посредничество от АГЕНЦИЯТА при покупка или наемане на имот от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

чл. 3. УСЛУГИТЕ, които предоставя АГЕНЦИЯТА и всички връзки между АГЕНЦИЯТА и съответния клиент/и, се уреждат с отделен писмен договор, който влиза в сила, след подписването му и от двете страни.

чл. 4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и доброволно предоставя данни, които се ползват за целите на директния маркетинг по имейл, телефон, кратки текстови съобщения (SMS/Viber/Whats up/Line) и друга електронна комуникация. Като предоставяте електронните си адреси и телефонни контакти чрез запитвания, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава обаждания, имейли и мобилни текстови съобщения от АГЕНЦИЯТА с информация за нови обяви и услуги, като вашите лични данни остават защитени и конфиденциални.

чл. 5. (1) АГЕНЦИЯТА има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от АГЕНЦИЯТА.

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции. Потребителят следва изрично да уведоми АГЕНЦИЯТА и в случай, че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

III. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 6. (1) АГЕНЦИЯТА има законен интерес да събира и обработва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ след извършената от тях доброволно предоставена идентификация. (2)Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията, както и данни за търсен или предлаган от лицето имот – тип на имота, площ, населено място и всякакви други данни, които Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от АГЕНЦИЯТА.
(3) Всякаква информация, предоставяна от потребителя, се обработва съгласно Уведомлението за поверителност на АГЕНЦИЯТА.

чл. 7. (1)В идентификационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, АГЕНЦИЯТА обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

(2) Потребителят може да се идентифицира, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време в Интернет на сайта на АГЕНЦИЯТА и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

(3) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

чл. 8. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за ваше удобство и информация и като такива вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с АГЕНЦИЯТА и ние не носим отговорност и не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не.

IV.ПОСРЕДНИЧЕСТВО И УСЛУГИ

чл. 9. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на АГЕНЦИЯТА, за да се запознаят с предлаганите имоти от АГЕНЦИЯТА и да ползват предлаганите от компанията услуги.

чл. 10. Договорът за предоставяне на определена услуга се счита за сключен от момента на подписването на писмен договор между АГЕНЦИЯТА и съответния потребител.

V.ЦЕНИ

чл. 11. (1) Цените на предлаганите имоти от АГЕНЦИЯТА, са тези, посочени от Потребителите (продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори, агенции и други лица работещи на базата на договорни отношения с „Делукс Естейтс“ ООД, като АГЕНЦИЯТА не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

(2) Цените на предлаганите имоти са посочени в евро и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично, че цената е без ДДС.

(3) АГЕНЦИЯТА си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори.

VI.ОТГОВОРНОСТ

чл. 12. (1) АГЕНЦИЯТА не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. АГЕНЦИЯТА не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че употребата на този уебсайт е изцяло на НЕГОВА ОТГОВОРНОСТ, като ако е нанесена щета на вашата техника поради ползването му, същата е за ваша сметка.

(3) АГЕНЦИЯТА не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че АГЕНЦИЯТА не дължи обезщетение за загуби или повреди , щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. АГЕНЦИЯТА не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

(4) АГЕНЦИЯТА не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предпазва, защитава и да не допускате вреди на АГЕНЦИЯТА и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от нарушение на ПОТРЕБИТЕЛЯТ на някое от условията за ползване на този уебсайт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че АГЕНЦИЯТА не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

чл. 13. АГЕНЦИЯТА има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

VII.БИСКВИТКИ

чл. 14 АГЕНЦИЯТА използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките тук

BulgarianRussian