Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Какво са лични данни?
Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС) (“GDPR”), личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо АГЕНЦИЯТА събира и съхранява лични данни?
За да Ви предостави някоя от услугите си / информация и консултиране за недвижими имоти, посредничество при покупка- продажба или наем на имот, съдействие за изготвянето на необходимите документи и нотариално изповядване на сделката е необходимо АГЕНЦИЯТА да събере лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Те служат на АГЕНЦИЯТА за кореспонденция с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ преди сключване на договор или за да предостави изискана от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация, за идентификация преди сключване на договор за посредничество, при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба, за маркетингови дейности или реклама.
АГЕНЦИЯТА гарантира, че информацията, която събира и използва е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното пространство или неприкосновеността на личния живот на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, АГЕНЦИЯТА ще поиска изричното съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ за тяхното получаване.

Какви категории лични данни събира и обработва АГЕНЦИЯТА?
Категориите лични данни, които обработва АГЕНЦИЯТА, са следните: три имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова сметка, доход, IP адрес. Специални категории данни, които обработва АГЕНЦИЯТА са: семеен статус и данни за сключен брак.
Личните данни, АГЕНЦИЯТА получава онлайн или офлайн, на основание доброволно дадено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на основание сключен договор между АГЕНЦИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛЯ или по силата на нормативни разпоредби.

Какви видове бисквитки използва сайтът на АГЕНЦИЯТА?
АГЕНЦИЯТА използва собствени и бисквитки на трети страни, за да управлява съдържанието на сайта, да изготвя персонализирани реклами, да измерва резултатите и да анализира трафика. Научете повече за нашата Политика за бисквитките.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:
• За предоставяне на изискана от Вас информация относно предлаганите от нас услуги;
• Кореспонденция преди сключване на договор;
• Сключване на договор за посредничество;
• Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
• Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;
• Маркетингова и/или рекламна информация;
• Изготвяне на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите

Основанието, което дава право на АГЕНЦИЯТА да обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е: Съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ; изпълнение на договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ или намерението за сключване на такъв договор; обработването е необходимо за спазване на законовото задължение на АГЕНЦИЯТА , за да защити интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ или интереси на друго лице, както и да защити легитимния интерес на АГЕНЦИЯТА.

Организации, които могат да получат от нас, само при необходимост от това, личните данни на ПОТРЕБИТЕЛА:
• Банковата институция, с която работи АГЕНЦИЯТА по сделка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Адвокатът, с когото работи АГЕНЦИЯТА по сделка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Нотариусът, с когото работи АГЕНЦИЯТА по сделка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Преводачът, с когото работи АГЕНЦИЯТА по сделка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Застрахователният брокер, с когото АГЕНЦИЯТА работи по сделка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• Счетоводната кантора, която обслужва АГЕНЦИЯТА;
• Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи

СЪГЛАСИЕ:
Със съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ да приемете това Уведомление за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е ИЗРИЧНО. В случаите, когато искаме съгласие за специални лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни чрез тази форма .

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
АГЕНЦИЯТА няма намерение да предава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица, без предварително да го е информирало и получило съгласие за това.

Период на съхраняване на данните:
АГЕНЦИЯТА ще съхранява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:
• Всички документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти – 5 години
• Всички документи, свързани с изповядването на сделка пред нотариус – 10 години
• Всички събрани и изготвени по реда на ЗМИП документи, данни и информация – 5 години
• Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години

Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ като субект на личните данни:
• ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да поиска копие от личните си данни от АГЕНЦИЯТА и право на достъп по всяко време до личните си данни;
• ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да поиска от АГЕНЦИЯТА личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поиска ние да го направим, без да бъде възпрепятстван от страна на АГЕНЦИЯТА;
• ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да поиска от АГЕНЦИЯТА да коригира без ненужно забавяне, неточните лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
• ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да поискате от АГЕНЦИЯТА личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато е оттеглил своето съгласие; когато е възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
• АГЕНЦИЯТА има право да откаже да заличи личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ по следните причини:
– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на законово задължение от страна на АГЕНЦИЯТА или за изпълнението на задача от обществен интерес,
– при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на АГЕНЦИЯА от ПОТРЕБИТЕЛЯ за конкретно сключване на сделка с недвижим имот; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• ПОТРЕБИТЕЛЯ Има право да поиска от АГЕНЦИЯТА да ограничи обработването на личните му данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът на АГЕНЦИЯТА за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като АГЕНЦИЯТА е длъжна да го мотивира със законосъобразната причина;
• ПОТРЕБИТЕЛЯ Има право да оттеглите съгласието си за обработката на личните му данни по всяко време с отделно искане, отправено до АГЕНЦИЯТА;
• ПОТРЕБИТЕЛЯ Има право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
• ПОТРЕБИТЕЛЯ Има право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
• ПОТРЕБИТЕЛЯ Има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
• При нужда АГЕНЦИЯТА да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни,АГЕНЦИЯТА ще предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изиска предварително съгласие за новата обработка.

ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на жалба до надзорния орган, който за АГЕНЦИЯТА е:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез АГЕНЦИЯТА, можете да го направите на посочените данни за контакт на АГЕНЦИЯТА.
Политика за доброволно уреждане на възникнали спорни ситуации:
Нашата политика е доброволно уреждане на всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на лични Ви данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с нас.

Как АГЕНЦИЯТА използва личните данни?
В това уведомление за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни, включително и за “бисквитки”.
АГЕНЦИЯТА, в случай на необходимост, може да предаде личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на поддоставчици на услуги на АГЕНЦИЯТА, на основание сключен договор с АГЕНЦИЯТА.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в АГЕНЦИЯТА.
Когато е необходимо да предадем специални лични данни на трета страна, ние ще направим това, едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има, само ако по законова разпоредба сме задължени да направим друго).
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?
АГЕНЦИЯТА ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?
АГЕНЦИЯТА по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме.

Как може да получите достъп до своите данни, които обработваме?
Необходимо е да попълните искане за достъп, като отправите искане директно на посочените контакти.

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. Бургас, ул. „генерал Гурко“ № 18, ет.2
Телефон: 0898550595
Електронна поща: info@lawimmo.com
Интернет страница: www.lawimmo.com

BulgarianRussian