a

Facebook

Linkedin

Copyright 2010-2021 LEGAL ESTATES.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 898 550 595

Viber / WhatsApp / Telegram+

Menu
 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

Консултантска къща “LEGAL ESTATES” > НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРИДОБИВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ДЪЛЪГ И СЛОЖЕН ПРОЦЕС. НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА КОНСУЛТИРАМЕ КЛИЕНТИТЕ СИ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ВЪЗНИКНАТ, КАКТО И ДА ДАДЕ АДЕКВАТНИ И ЕФИКАСНИ РЕШЕНИЯ НА БАЗА НАТРУПАНИЯ ОПИТ В РАЗЛИЧНИ ПО МАЩАБ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. СТРЕМИМ СЕ ДА ОБХВАНЕМ И РАЗРЕШИМ ВСИЧКИ ПРАВНИ И ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ, КОИТО СА НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ТАЗИ СФЕРА (ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРАВЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА СДЕЛКАТА ДО ОПИСАНИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ И ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТА).
LAWIMMO ПРЕДОСТАВЯ КОМПЛЕКСНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА – ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ СРЕЩУ ИЗДРЪЖКА И ГЛЕДАНЕ, ДАРЕНИЕ, УЧРЕДЯВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ, СЕРВИТУТИ, ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАВНОСТ И ДР. ОКАЗВАМЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ПРИ ПОСЛЕДВАЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ.
СРЕД УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, СА:
 • ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРИ СДЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ;
 • ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА КРЕДИТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА В НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ СТРАНА НА БАНКА ИЛИ ДРУГА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И В СЛУЧАИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
 • СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО;
 • КОНСУЛТАЦИИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИ СПОРОВЕ ОТНОСНО ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И НАРУШЕНО ВЛАДЕНИЕ.

 

ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ОПИТ В КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИДОБИВАНЕТО НА ПАРЦЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛНИ ЦЕЛИ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ЦЕЛТА НИ Е ДА ОСИГУРИМ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОЦЕСА НА ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
СТРОИТЕЛСТВО
ЕКИПЪТ НИ КОНСУЛТИРА КЛИЕНТИТЕ СИ ПО РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, КАТО ДОГОВОРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, „EPC” ДОГОВОРИ (ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ), ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ПРОЧИЕ.
СРЕД УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, СА:
 • ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС;
 • КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ, УЧАСТИЕ В СРЕЩИ И ПРЕГОВОРИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС;
  КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ДОГОВОРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, АВТОРСКИ НАДЗОР И/ИЛИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ДР.;
 • ДЕФИНИРАНЕ НА ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВО;
 • СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДА СТРОЕЖ И АНГАЖИРАНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЛИЦА;
 • СЪБЛЮДАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА.
СЪВМЕСТНАТА НИ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛИ, ИНЖЕНЕРИ, ДИЗАЙНЕРИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ НИ ПОМОГА ДА ПРЕДОСТАВИМ ПЪРВОКЛАСНА И ЕФЕКТИВНА ПРАВНА ПОМОЩ.

 

Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanRussian