a

Facebook

Linkedin

Copyright 2010-2021 LEGAL ESTATES.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 898 550 595

Viber / WhatsApp / Telegram+

Menu
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Ние ще Ви консултираме при избора на правно-организационната форма на фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.) и ще изготвим всички документи, необходими за регистрацията – договори, пълномощни, декларации и др., ще резервираме наименованието на бъдещия търговец и след внасяне на всички необходими такси, ще подадем заявлението, заедно с придружаващите го документи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
Ние Ви предлагаме юридическа консултация и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и извършване на следните услуги:

I. Регистрация на едноличен търговец
За извършване регистрация на ЕТ е необходимо да ни предоставите следната информация:
1. Наименованието, под което търговецът ще упражнява дейността си.
2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
3. Предметът на дейност на търговеца.
4. Копие от личната карта на едноличния търговец

Срок за изготвяне на документите: до 3 работни дни.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД ИЛИ ЕООД
За извършване регистрация на ООД или ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация:
1. Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си.
2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
3. Предметът на дейност на дружеството.
4. Данни за съдружниците или едноличния собственик на капитала и копие от личните им карти.
5. Данни за размера на капитала (минимум 2 лв.).
6. Дяловото участие на всеки от съдружниците.
7.Данни за управителя на дружеството и копие от личната му карта.

Срок за изготвяне на документите: до 3 работни дни.

III.РЕГИСТРАЦИЯ НА АД или ЕАД
За регистрация на АД или ЕАД е необходимо да ни предоставите следната информация:
1.Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си.
2.Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
3.Предметът на дейност на дружеството.
4.Данни за учредителите и копие от личните им карти.
5.Предметът на дейност на дружеството.
6.Данни за размера на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон.
7.Размер и вид на акциите и разпределението им между акционерите.
8.Данни и копие от личните карти на членовете на управителния орган на дружеството.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

IV.  Регистрация на фирма от чуждестранно ФИЗИЧЕСКО ИЛИ юридическо лице

1  Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице, с постоянен адрес в страна от Европейския съюз.

За извършване на регистрация на фирма от едно или няколко физически лица, граждани на Европейския съюз е необходимо да ни бъде предоставено копие от тяхната лична карта. Документите за регистрация на фирмата се изготвят на български език, след което се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранното лице. Документите, които се изготвят са същите, които се подават и от български граждани.

2 Регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице,със седалище в Европейския съюз

За регистрация на фирма от чуждестранно юридическо лице, със седалище в Европейския съюз е необходимо да ни бъдат предоставени следните документи:
2.1.Актуално състояние от съответния търговски регистър на страната, където е вписан чуждестранния търговец или търговци, които ще имат дялове в българската фирма
2.2.Протокол за взето решение от съдружниците или акционерите на чуждестранната фирма/фирми, за откриване на търговско дружество в България. В решението се посочва и лицето, което упълномощават да регистрира фирмата, като подробно се изброяват правата на това лице – да регистрира фирмата, да упълномощава други лица да подават документите, да назначи управител и др.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

V. РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

За регистрация на клон на търговско предприятие е необходимо да ни предоставите следната информация:

1.Данни за седалището на клона.
2.Предметът на дейност на клона.
3.Предметът на дейност на дружеството.
4.Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.

Срок за изготвяне на документите : до 3 работни дни.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ

Клон на чуждестранно юридическо лице, регистрирано да извършва търговска дейност по националния си закон, се вписва в Търговския регистър, за което е необходимо да ни бъде предоставена информация за:
1.Данни за седалището на клона.
2.Предметът на дейност на клона.
3.Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.
4.Данни за наименованието и правната форма на чуждестранното лице, както и наименованието на клона, ако то се различава от това на чуждестранното лице.
5.Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранното юридическо лице, издадено от търговския регистър на държавата, в която е седалището му.
6.Препис от учредителния акт – договор или устав на чуждестранното юридическо лице, който съдържа всички изменения и допълнения.
7.Всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като е вписан или представен съобразно законодателството на страната, където то е регистрирано.
8.Регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда.
9.Правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава – членка на Европейския съюз.
10.Данни за лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ НА КООПЕРАЦИЯ

Кооперация може да бъде учредена най-малко от седем дееспособни физически лица, при спазване разпоредбите на Закона за кооперациите.

За вписване на кооперация в Търговския регистър е необходимо да ни бъде предоставена следната информация:

1.Данни за лицата, които учредяват кооперацията и копие от личните им карти.
2.Информация за председателя на кооперацията, за управителния съвет и контролния съвет.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИЯ

За регистрация на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) е необходимо да ни предоставите информация за:
1.Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел.
2.Седалището и адреса на управление, както и пощенския код.
3.Предмета на дейност, който ще осъществява юридическото лице с нестопанска цел.
4.Стопанската дейност, която се предвижда да бъде осъществявана.
5.Учредителите на ЮЛНЦ, заедно с копие от личните им карти.
6.Целите на ЮЛНЦ и средствата за постигането им.
7.Размера на дарението, предоставено за учредяване на фондация.
8.Членовете на управителния орган, заедно с копие от личните им карти.
9.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват ЮЛНЦ.
10.Свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

IX. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ТЪРГОВЕЦА

Промяната във вписаните обстоятелства включва промяна на наименование, седалище и адрес на управление, съдружници, управител, капитал, предмет на дейност.

За вписване на промяна в обстоятелствата на търговеца е необходимо да ни предоставите следната информация:
1.Новото наименование на търговеца, под което дружеството ще упражнява дейността си.
2.Данни за новото седалище и адрес на управление, вкл. пощенски код.
3.Данни за промяната в предмета на дейност.
4.Данни за новите съдружници или едноличен собственик на капитала, заедно с копие от документ за самоличност.
5.Данни за размера на капитала – при промяна на същия.
6.Дяловото участие на всеки от съдружниците.
7.Данни за новия управител на дружеството и за лицето, което ще представлява търговеца, заедно с копие от документ за самоличност.
8.Копие от действащия към момента учредителен акт – договор или устав на дружеството, ако бъде извършване промяна в него.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

X. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

За вписване прехвърлянето на дружествени дялове е необходимо да ни предоставите следната информация:
1.Данни за новите съдружници или едноличния собственик на капитала:
Ако съдружник е физическо лице трябва да бъде представено копие на документ за самоличност;
Ако съдружник е юридическо лице, трябва да бъде представено удостоверение за актуалното му съдебно състояние, както и данни за управителя, заедно с копие на документ за самоличност
2.Информация за прехвърлените дружествени дялове – брой и номинална стойност на всеки един от дяловете.
3.Препис от действащия към момента учредителен акт на дружеството.
4.Данни за съдружника, който притежава дяловете преди прехвърлянето им.
5.Информация за вида на прехвърлителната сделка – в случай на продажба трябва да се посочи продажната цена по договора, начини и срокове за заплащане на цената и др.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

  • Всяко търговско предприятие може да бъде прехвърлено на трето лице, като сделката следва да бъде извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне.
  • При прехвърляне на предприятие, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права.
  • Прехвърлянето на предприятието се вписва в Търговския регистър едновременно по партидата на отчуждителя и на правоприемника.
  • Когато с договора се прехвърля и недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в Агенция по вписванията.
  • Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

За прехвърляне предприятието на едноличния търговец е необходимо да ни предоставите следната информация:
1.Счетоводен отчет и баланс към датата на прехвърлянето.
2.Данни за продавача и купувача:
Ако са физически лица трябва да бъде представено копие на документ за самоличност;
Ако са юридически лица, трябва да бъде представено удостоверение за актуалното им съдебно състояние, както и данни за управителя, заедно с копие на документ за самоличност.
3.Данни за търговското предприятие, което се прехвърля – документи, установяващи вида и обема на правата, задълженията и фактическите отношения предмет на сделката, а когато с договора се прехвърля и вещно върху недвижим имот – документи, установяващи правото на собственост или вещното право на прехвърлителя.
4.Вида на прехвърлителната сделка, която най-често е продажба – продажна цена по договора, начини и срокове за плащане и др.
5.При промяна на други обстоятелства, трябва да бъдат предоставени данни за промените в търговското наименование, предмета на дейност, седалището и адреса на управление, и т.н.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

XII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Преобразуването на търговско дружество може да стане по два начина:
1.Чрез промяна на правната форма на дружеството – от един вид – в друг.
2.Чрез различните форми на реорганизация – сливане, вливане, разделяне, отделяне.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

XIII. ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ

За обявяване на годишен финансов отчет в Търговския регистър е необходимо да ни предоставите Вашия Годишен финансов отчет, състоящ се от следните съставни части:
Счетоводен баланс;
Отчет на приходите и разходите;
Отчет на собствения капитал;
Отчет за паричните потоци;
Справка за дълготрайните активи;
Приложения.

Всички останали необходими документи ще бъдат изготвени от нас, а именно:
1.Протокол за приемане на Годишния финансов отчет за 2……. година и за разпределение на печалбата.
2.Пълномощно.
3.Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
4.Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.
5.Квитанция за платена такса.

Срок за изготвяне на документите: до 5 работни дни.

XIV.  АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩА ПРАВНА ПОМОЩ

За улеснение на клиентите юридически лица на q с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключването на Абонаментен договор за текуща правна помощ. Пълното правно обслужване на клиентите, им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим на клиентите ни навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanRussian