a

Facebook

Linkedin

Copyright 2010-2021 LEGAL ESTATES.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 898 550 595

Viber / WhatsApp / Telegram+

Menu
 

ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Консултантска къща “LEGAL ESTATES” > ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Предлагаме разнообразие от правни услуги в областта на материята на несъстоятелността и ликвидацията на търговски дружества.
Притежаваме значителен опит във всички аспекти, свързани с прекратяването на дейността на търговски дружества. Стремим се да предложим на клиентите си комплексно съдействие при осъществяването на различните процедури, които са част от ликвидацията на търговците – събиране на вземания по сделките, по които търговците са страна, изпълнение на задълженията по тях и уреждане на отношенията с контрагентите, погасяване на публичните задължения, осребряване и разпределение на натрупаното имущество между съдружниците или акционерите, заличаване на юридическите лица от съответните публични регистри.
На клиентите се предоставят квалифицирани услуги, свързани с:
 • корпоративните документи, необходими за стартиране на процедурата по ликвидация;
 • свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите – предоставяне на съвети по въпросите, по които се произнася общото събрание, за оптимизиране на процедурата по ликвидация, участие в заседания;
 • избор и назначаване на ликвидатор/и, консултации във връзка с дейността на ликвидатора, участие в срещи;
 • координация при представянето на финансови отчети и други документи пред компетентните органи – търговски регистър, данъчни власти и др.;
 • консултации при всички сделки и действия по осребряването на имуществото на търговеца, събиране на вземания, изпълнение на задължения и разпределяне на събраните средства между съдружниците или акционерите;
 • консултации, свързани с уреждане на отношенията между съдружниците или акционерите, подготовка на споразумения, осъществяване на контрол на изпълнението на сключените споразумения и др.

 

 

Дружеството има практика в консултирането на всички страни в производството по несъстоятелност – изпаднали в неплатежоспособност търговци, кредитори или трети лица. Консултираме нашите клиенти при упражняване на техните права срещу търговци в несъстоятелност, както и при формулиране на претенциите им по най-ефективния и сигурен начин. Услугите ни в тази област обхващат:
 • подробен анализ на правното и финансовото състояние на длъжника и изготвяне на предложения за бъдещи действия;
 • консултации по време на всички етапи от процедурата по обявяване в несъстоятелност;
 • представителство на събрания на кредиторите;
 • взаимодействие с назначения синдик;
 • консултация относно възможни действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато има качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване на дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;
 • участие в преговори за уреждане на отношенията между участващите в производството по несъстоятелност страни,
 • консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество;
 • консултация относно изпълнението на оздравителния план или на условията за разпределение на събраното имущество.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Next Project
BulgarianEnglishGermanRussian