гр.Бургас

ул.Иван Шишман 20А

9:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

 

Миграционно право

Консултантска къща > Миграционно право
Чужденците, пребиваващи в България, са носители на всички права и задължения, установени в българското законодателство и подписаните от България международни договори, с изключение на тези права и задължения, за които се изисква българско гражданство.
Имиграционното законодателство в България, което се отнася до правния статут на чужденците, получи сериозно развитие след 2007г., когато България стана член на Европейския съюз. Следва да се съобразят както нормите на националното законодателство /Закона за чужденците, Закона за българското гражданство, подзаконовите нормативни актове/, от една страна, така и регламентите и директивите на ЕС, свързани с политиката за свободно движение в рамките на Европейския съюз.
Откакто България е член на Европейския съюз са налице различни правила за влизане, пребиваване и напускане на България, които се прилагат по отношение на лица-граждани на държави-членки на ЕС, като тези правила се различават от съществуващите правила и условия, при които граждани на други страни по света могат да посетят България.
ПРАВНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ:
Придобиване на българско гражданство
 • Разясняване на законовите основания за придобиване на българско гражданство по произход и по месторождение
 • Консултации във връзка с придобиване на българско гражданство по натурализация, подготовка и окомплектоване на необходимите документи и подаването им в Министерството на правосъдието или българско дипломатическо / консулско представителство.
 • Подаване на молби за освобождаване от българско гражданство
 • Подаване на молби за възстановяване на българско гражданство.
 • Защита в производства по отмяна на натурализация и лишаване от българско гражданство.
Кандидатстване за виза
 • Разясняване на реда за влизане, престой, пребиваване и напускане на страната от чужденци.
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“);
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“);
 • Обжалване на откази за издаване на виза.
Разрешение за пребиваване
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за дългосрочно пребиваване в страната;
 • Консултации, подготовка и окомплектоване на необходимите документи за издаване на разрешение за постоянно пребиваване в страната;
 • Снабдяване с удостоверения за пребиване на членовете на семействата на граждани на Европейския съюз.
Издаване на български документи за самоличност
 • Консултации във връзка с реда и начина за издаване на български лични документи и техните видове;
 • Набавяне на необходимите документи за издаване на лични документи;
 • Заявяване на документи за самоличност на чужденци и документи за пребиваване.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Previous Project
Next Project
BulgariaRussiaEnglish