a

Facebook

Linkedin

Copyright 2019 LAW & IMMO CONSULTING.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

Menu
 

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Една от основните области, в която дружеството ни се е специализирало в предоставянето на консултации на своите български и чуждестранни клиенти е корпоративното право. Натрупаният солиден практически опит във връзка с бизнес планирането и разширяването на търговска дейност на клиентите ни дава обширен поглед върху възможностите за развитие на Вашия бизнес. Ние оказваме активно съдействие във връзка с планирането и структурирането на инвестиционните намерения на клиентите си, като предлага най-подходящите правни форми за организация на бизнеса с цел ефективност на управлението и данъчното планиране.

  • Изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества; Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества.
  • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, както и на дружества със специална инвестиционна цел, неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел и др.; Преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне; Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата; Обявяване на годишни финансови отчети и други актове в Търговския регистър; Учредяване и регистрация на клонове на дружества.
  • Правна и данъчна консултация при прехвърляне на дружествени дялове и изкупуване на участие в дружество.
  • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.
  • Консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите; Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.
  • Консултации, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки – покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка, дистрибуторски, комисионен, спедиционен договор, договори за превоз, договор за строителство, договор за доставка, за посредничество, договор за търговско представителство, договор за франчайзинг, ценни книги, договор за лизинг, договор за кредит и др. Нищожност и унищожаемост на договор; Сделки с търговски предприятия.
  • Устни и писмени консултации, представителство и участие в преговори, във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори; Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори.
Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanGreekRussian
Top.Mail.Ru