a

Facebook

Linkedin

Copyright 2010-2021 LEGAL ESTATES.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 898 550 595

Viber / WhatsApp / Telegram+

Menu
 

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Консултантска къща “LEGAL ESTATES” > ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Консултантска къща LAW&IMMO CONSULTING предлага всички правни услуги, свързани с подготовката, проверката и промените в проекто-договори или подписани споразумения в сферата на гражданското и търговското право.

Предоставяме консултации относно  клаузите на договори за покупко-продажба, договори за наем, търговски споразумения, нотариални актове, договори за делба и др., включително изготвяне на договори по имейл за клиентите, които живеят в чужбина или нямат възможност да ни посетят лично.

Провеждаме преговори с отсрещната страна, представляваме своите клиенти  при подписване на договори, включително предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по смисъла на чл.19 ЗЗД, нотариални актове за покупка или продажба на недвижими имоти, търговски и потребителски договори, и други.

Изготвяме всички видове договори, общи или специални пълномощни, завещания, и други документи, свързани със собственост в България.

Подготовка и подписване на договори. Консултация по сключени договори

Изготвяме всички видове договори, които могат да бъдат срещнати и използвани в гражданския и търговския оборот:

– договор за покупко–продажба на недвижим имот

– предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

– договор за доброволна делба

– договор за изработка

– договор за заем

– договор за залог

– договор за дарение

– договор за наем

– договор за поръчка

– договор за цесия

–  договор за заместване в дълг

– договор за консултантски услуги

– договор за строителство

– договор за лизинг, продажба с отложено изплащане на цената, финансов и оперативен лизинг

– и много други;

При изготвянето на договорите провеждаме консултации с клиента и срещи с ответната страна, чрез които отделяме най-съществените елементи на бъдещия договор.

Изготвяме договорите така, че да защитят в максимална степен интересите на нашите клиенти. Те получават детайлна консултация по клаузите на бъдещия договор, последиците от неговото сключване и обема на правата и задълженията, които ще бъдат поети, ако съответният договор бъде подписан.

Ако вече сте сключили договор, но е налице неизпълнение от другата страна или са възникнали спорни ситуации по прилагането на договора, то можем да проведем консултации с клиента.

Предлагаме решения на възникналите проблеми по прилагане на съответния договор, включително чрез осъществяване на действия по реализиране на отговорността на насрещната страна при неизпълнение.

Нотариален акт за недвижим имот в България – подготовка и снабдяване

Изготвяме нотариални актове за покупко-продажба, дарение или замяна на недвижими имоти в България, за учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, право на ползване, сервитут, договорна ипотека, констативен нотариален акт за собственост, констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

В случай че за имота е сключен предварителен договор по чл.19 ЗЗД, но продавачът отказва да прехвърли собствеността, можем да Ви съдействаме при завеждането на дело за сключване на окончателен договор.

Решението по това производство има силата на нотариален акт.

В случай че нотариалният акт е изгубен, снабдяваме своите клиенти със заверен препис.

За нашите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими правни действия като пълномощници, включително и да изготвим и подпишем нотариалния акт.

Пълномощно в България, изготвяне, представителство

Изготвяме всички видове пълномощни, включително адвокатски пълномощни, пълномощни за разпореждане с недвижим имот, пълномощни за управление на МПС или за продажба на автомобили, пълномощни за упражняване на действия от името на търговско дружество и др.

В допълнение, консултираме нашите клиенти и изготвяме за тях и всички изискуеми по закон декларации, които следва да съпътстват пълномощното при неговото използване (декларации по чл. 42 ЗМИП, декларации по чл.59 ЗМИП, декларации по чл. 264, ал.1 и 2 ДОПК, декларации по чл. 25, ал.8 ЗННД и други).

Имаме богат опит с представителство на клиенти от цял свят и със заверка на пълномощни в чужди държави.

За своите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими действия по изготвяне на необходимите пълномощни и декларации. Можем да работим изцяло онлайн, като изпратим необходимите документи на посочен от клиента адрес (имейл или пощенски), заедно с подробни инструкции по заверка на документите и поставянето на апостил върху тях в съответната държава (ако такъв е необходим).

Подготовка на българско завещание

Съдействаме на нашите клиенти при подготовката на нотариално или саморъчно завещание, съдействие за вписване за предаване за пазене на саморъчното завещание при нотариус в съответния регистър.

Можем да Ви помогнем при оформянето на текста на завещанието, включително с точното и детайлно описание на недвижим имот, ако възнамерявате да включвате такъв във Вашето завещание.

Предоставяме консултации относно  рисковете в случаите, когато са възможни конфликти между заветниците и наследниците по закон, както и за избягване на претенции за възстановяване на запазена част от наследството.

Представляваме клиента в процедурата по обявяване на завещанието.

Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanRussian