a

Facebook

Linkedin

Copyright 2010-2021 LEGAL ESTATES.
All Rights Reserved.

10:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 898 550 595

Viber / WhatsApp / Telegram+

Menu
 

ВЕЩНО ПРАВО

ПРЕДЛАГАМЕ ПЪЛЕН ПАКЕТ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
 • КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНИ СЪВЕТИ ПО СДЕЛКИ ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ;
 • ПРОУЧВАНЕ НА ВЕЩНО-ПРАВНИЯ СТАТУТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНО ПРАВНО СТАНОВИЩЕ И АНАЛИЗ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ И НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ ЗА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, УЧРЕДЯВАНЕ НА ИПОТЕКИ И ДРУГИ;
 • ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА СДЕЛКАТА И СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ;
 • УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТИ – ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, НА НАДСТРОЯВАНЕ, НА ПРИСТРОЯВАНЕ, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ;
 • ПРАВЕН РЕЖИМ НА РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ;
 • КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ;
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА И СТРОИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
 • ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО;
 • ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ВИЗИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ;
 • СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ И КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ;
 • СТРУКТУРИРАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
 • РЕСТИТУЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ;
 • КОНСУЛТАЦИИ ПРИ СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ;
 • ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;
 • ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ ПРЕД НОТАРИУС, ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ПРЕД ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ;
 • ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ -СПОРОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ДЕЛБА, НАЛИЧИЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И ДРУГИ.
Previous Project
Next Project
BulgarianEnglishGermanRussian