гр.Бургас

ул.Иван Шишман 20А

9:00 - 18:00

Понеделник - Петък

+359 894 554 345

Viber / WhatsApp / Line

 

Инвестиции

Консултантска къща > Инвестиции
Вотговор на експанзията на чуждестранни и български инвестиции в недвижими имоти, ние предлагаме цялостен пакет от услуги, имащ за своя единствена цел да осигури максимална сигурност на инвеститорите през всеки един отделен етап на инвестиционния процес . 

Пакетът от услуги включва:

І. Консултации по закупуването на недвижим имот:
•Детайлни анализи на правния режим на имотите и тяхната индивидуализация, проучване документите за собственост на продавача, отношения на съсобственост, наличие на вещни тежести, наличие на вещни, облигационни или административни пречки за придобиването на собствеността;
•Консултиране процеса на проучване на инфраструктурата и параметрите на застрояване на имота;
•Професионално водене на преговори;
•Правна помощ при изваждането на документи, свързани с купувача, необходими за целите на сделката;
•Изготвяне на предварителен и окончателен договор за продажбата при внимателен анализ на всички юридически аспекти на защита интересите на купувача;
•Консултиране при схеми за обезпечение интереса на купувача (банкова гаранция, блокиране на сметката на продавача).

ІІ. Консултации на етапа на проектиране и съгласуване на проектите със съответните институции:
•Консултиране процеса на проектиране на сградата;
•Консултиране процеса на съгласуване на проектите със съответните държавни и общински органи и институции, процедури по уведомяване на заинтересованите лица;
•Правна помощ при получаване на виза за проучване и проектиране, разрешение за строеж и други строителни книжа;
•Изготвяне на договори за проектантски услуги, договори за строителство и други договори между купувача и трето лице във връзка с изграждането на сградата;
•Изготвяне и подаване на молби, попълване на декларации и други във връзка с получаване на съответни документи и удостоверения от компетентните държавни и общински органи и институции за целите на изграждането на сградата;

ІІІ. Консултации при продажба на обектите в сградата:
•Организиране популяризирането и рекламата на продаваните обекти – апартаменти, магазини, гаражи и паркоместа, по начин, какъвто намери за добре, както и съобразно дадените от възложителя указания;
•Проучване пазара на недвижими имоти в района на продаваните обекти;
•Организиране търсенето на потенциални купувачи на обектите, включително по негова преценка чрез агенции за недвижими имоти;
•Запознаване потенциалните купувачи с надлежна информация за продаваните обекти;
•Предприемане необходимите правни и фактически действия за изготвяне и сключване на предварителни договори за продажба на обектите;
•Провеждане преговорите с купувачите;
•Съдействие за осигуряване на необходимите документи, свързани с прехвърляне на собствеността върху обектите;
•Предприемане необходимите действия за изповядване на сделките пред нотариус;
•Управление на непродадените обекти, включително чрез отдаване под наем от името и за сметка на собственика след приемането на сградата с Акт – образец 16 и при изрични указания на собственика;
•Предприемане на необходими правни и фактически действия за търсене на отговорността на купувачи при неизпълнение на произтичащи от предварителните договори задължения;

Свържете се с нас

BulgariaRussiaEnglish